Aktuelt fra revisorforeningen

Nyheter (RSS)

 • Store, digitale skattehull må tettes
  Skattereglene er laget for fysiske varer, ikke digitale tjenester og immaterielle rettigheter. En global skatterevolusjon må komme.
 • Gjeninnfører omtale av likestilling og diskriminering i årsberetningen for øvrige foretak
  I juni 2017 ble det vedtatt å oppheve plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen med virkning fra 1. januar 2018. Stortinget vedtok 11. desember 2017 å gjeninnføre redegjørelsesplikten. Vedtaket gjelder kun for øvrige foretak. Små foretak er ikke berørt.
 • Husk å delegere de nye rollene i Altinn
  20. desember går Altinn over til kun å benytte de to nye rollene for revisorer; Ansvarlig revisor og revisormedarbeider.
 • Tidspunkt for fravalg av revisjon
  Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året etter.
 • Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
  Ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg kan det søkes om momskompensasjon. Dette er en tilskuddsordning som det for 2018 er foreslått bevilget 185 millioner kroner til. Søknadsfristen er 1. mars 2018.
 • Varsling på arbeidsplassen
  I sommer fikk vi nye regler i arbeidsmiljøloven som innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan varslingsrutiner kan utarbeides og på innholdet i varslingsreglene.
 • Endringene i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt
  Den 5. desember 2017 behandlet Stortinget finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. De foreslåtte endringene ble vedtatt med klart flertall.
 • Høringssvar ny revisorlov
  Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.
 • Revisjonsoppgaver fra bankene
  I desember sender ofte revisor forespørsel til klientens banker for å få oversendt revisjonsoppgave. Vi ser nå at det er flere typer løsninger på marked som bidrar til en mer effektiv måte for revisor å få tilgang til revisjonsoppgavene.
 • Evaluering av land-for-land rapportering
  Revisorforeningen mener at åpenhet er viktig. Rapporteringsplikten er i dag begrenset til utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog. For å skape større åpenhet rundt uønsket skattetilpasning mener Revisorforeningen at forskriften bør gjelde for alle store foretak uavhengig av bransje.
 • Finanskomiteen følger opp regnskapslovforslaget
  Finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. er lik departementets forslag i Prop. 160 L (2016 – 2017). Det forventes at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.
 • Sponsing av ideelle organisasjoner
  Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om skatte- og avgiftsrettslige spørsmål knyttet til sponsing av og innsamling på vegne av ideelle organisasjoner.
 • Husk å delegere de nye rollene i Altinn
  Altinn går over til kun å benytte de nye rollene for revisorer og regnskapsførere fra ca. 20. desember 2017.
 • Budsjettforliket
  El-bilistene og de frivillige organisasjonene er vinnerne i skattedelen av budsjettforliket.
 • Regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier
  Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier heves.